OFERTA

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w tym własnymi oraz powierzonymi, w szczególności powierzchniami mieszkalnymi, komercyjnymi i reklamowymi. Współpracujemy z deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi i osobami fizycznymi w wyżej wymienionym zakresie.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowywanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych),
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • zapewnienie obsługi prawnej,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofon, winda i inne instalacje),
 • realizacja remontów:
  - pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców,
  - zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany),
  - realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty,
  - zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
  - zawarcie umowy na wykonanie remontu,
  - nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,
  - odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac,
  - rozliczenie remontu.

OBSŁUGA KSIĘGOWO- BANKOWA

 • opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty),
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów), opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego,
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
 • rozliczanie funduszy pomocniczych,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno – prawnych,
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością.

OBSŁUGA FINANSOWA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

W ramach obsługi finansowej wspólnota mieszkaniowa po uchwaleniu zakresu prac remontowych lub inwestycji może sfinansować przedsięwzięcie poprzez:
 • uzyskanie dotacji gminnych,
 • uzyskanie dofinansowania w ramach programów unijnych,
 • zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego,
 • zaciągniecie kredytu inwestycyjnego,
 • prowadzenie procedury przetargowej dla potrzeby realizacji inwestycji z funduszami zewnętrznymi.

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Obsługa prawna obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem, oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności:
 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika,
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy,
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy,
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi,

Każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem, będzie dostarczona do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzgodnienia jej treści.

O wyborze wykonawcy i dostawcy dla Wspólnoty ZAWSZE decyduje zgodnie z kompetencjami Walne Zebranie Właścicieli lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Cena za zarządzanie uzależniona jest od wielu czynników i ustalana jest indywidualnie dla każdej Wspólnoty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Pobierz dokument z ofertą
APOLLO PROPERTY
al. Kościuszki 32 lok. 2
90-419 Łódź
tel./fax: 42 630 50 96
kom. 600 336 676
GODZINY OTWARCIA BIURA:
PON, WT: 09:00-17:00
ŚR, CZW, PT: 08:00-16:00